Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision Making)

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή, στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (στελέχη επιχειρήσεων), των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων και κάθε στέλεχος που θέλει να πετύχει, ένα από τα ταλέντα που πρέπει να αναπτύξει είναι η λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων είναι μια ανθρώπινη διαδικασία και στο βαθμό που γίνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, οι αποφάσεις απαιτούν την ανθρώπινη κρίση. Μερικές φορές, αυτή η κρίση μπορεί να βασιστεί στη μάθηση από την εμπειρία του παρελθόντος. Για τις περισσότερες απλές αποφάσεις, αυτό είναι επαρκές. Ωστόσο, με την αυξανόμενη αβεβαιότητα ή / και έναν αυξανόμενο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών, οι αποφάσεις γίνονται πιο περίπλοκες και οι διαισθητικές κρίσεις γίνονται λιγότερο αξιόπιστες. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτούνται αξιόπιστες μέθοδοι και εργαλεία που θα βοηθήσουν στη λήψη των πιο σοφών αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα αναπτυχθούν, η έννοια της απόφασης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και οι ποσοτικές τεχνικές και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η επίλυση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων θα καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διατυπώνουν σχετικά επιχειρησιακά προβλήματα με έναν λογικό τρόπο και να γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Αρχές Επιχειρηματικότητας (Managerial Economics and Entrepreneurship)

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα διερευνά τις πολύπλοκες διαδικασίες της ίδρυσης ή επέκτασης μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια μιας συνεχούς μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας.

Παρέχει στους φοιτητές μια ουσιαστική εικόνα των ρίσκων και εμποδίων που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός λειτουργικά βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν ένα σύνολο από μέσα δημιουργίας, οργάνωσης και χρηματοδότησης ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκτιμήσουν τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και θα κατανοήσουν τους παράγοντες που συνάδουν με την επιτυχία του Επιχειρείν.

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια αναλυτική αντίληψη σχετικά με το ρόλο του Μάρκετινγκ στην στρατηγική και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Να αποκτήσουν μια εμπειρία στο πως οι βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ προσαρμόζονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί ο δεσμός μεταξύ πελατών και επιχείρησης και πως η γνώση των απαραίτητων εργαλείων, λειτουργιών και πλαισίων διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξης του μίγματος μάρκετινγκ εφαρμόζεται με στόχο την κατάκτηση της αγοράς.

Το Μάρκετινγκ είναι η βασική λειτουργία στα πλαίσια μιας επιχείρησης καθώς παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Η στρατηγική διαχείριση των εργαλείων και στρατηγικών αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το μάθημα προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις για το σχεδιασμό, εφαρμογή υλοποίηση και έλεγχο των στρατηγικών κατάκτησης της αγοράς.

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 4 βασικές ενότητες: 1) Περιβάλλον και λειτουργίες του Μάρκετινγκ, 2) Δημιουργία και διαχείριση Μίγματος Μάρκετινγκ, 3) Σχεδιασμός στρατηγικής Μάρκετινγκ και 4) Νέες Τάσεις και προκλήσεις στο Μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις. Το μάθημα θα οργανωθεί με βάση την φιλοσοφία του Μάρκετινγκ με εφαρμογή στις επιχειρήσεις και με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές.

Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τους παράγοντες που επιδρούν στον τρόπο συμπεριφοράς των ατόμων στην εργασία και αντίστοιχα στην ατομική, ομαδική και οργανωσιακή απόδοση.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της διοικητικής επιστήμης μελετώντας τα βασικά θέματα της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς που είναι σημαντικά για την κατανόηση και τη διαχείριση των στάσεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων, ως ατόμων και ομάδων μέσα στους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στοχαστούν την θεωρία σε σχέση με την πράξη ώστε να κατανοήσουν τόσο τη δική τους εργασιακή συμπεριφορά όσο και των ατόμων που συνεργάζονται ή διοικούν, με βασικό στόχο να μπορούν να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πρακτικές για να πετύχουν θετικά οργανωσιακά αποτελέσματα.

Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές στον τομέα της Διαχείρισης Λειτουργιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τα βασικά εργαλεία με τα οποία οι διάφοροι οργανισμοί παράγουν τα προϊόντα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Το μάθημα παρέχει βασικές θεωρητικές αρχές, αλλά και κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε επιχείρηση να είναι αποτελεσματική σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις της. Αναλύονται μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα για θέματα που καθορίζουν τις αποφάσεις της διαχείρισης λειτουργιών, όπως Συστήματα Προβλέψεων, Έλεγχος Αποθεμάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Λιτή Παραγωγή, Θέματα Χρονοπρογραμματισμού και Επιλογής Τοποθεσίας.

Τελευταία νέα

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 Λόγω των επικείμενων ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-24 Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293