Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην παρούσα σελίδα).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του επτά (7).
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΔΙΠΑΕ - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, καθόλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 20 ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
 10. Τίτλος πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
 11. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος.
 12. Λοιπά στοιχεια που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα κληθούν για συνέντευξη για την τελική επιλογή τους.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος και η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα  ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού εντός του Οκτωβρίου 2021 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Προκήρυξη έτους 2021-22

Τελευταία νέα

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21 Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

 • Τηλ. & Fax: 2510462293