Απαιτούμενα δικαιολογητικά για αίτηση υποψηφιότητας

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην παρούσα σελίδα και σας αποστέλλεται σε μορφή pdf στο e-mail σας).
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του επτά (7).
 6. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 7. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με την υποχρεωτική επικουρική τους εργασία, καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
 9. Τίτλοι πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
 10. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος.
 11. Λοιπά στοιχεια που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.).

Οι φοιτητές που προεπιλέγονται από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών καλούνται για συνέντευξη για την τελική επιλογή τους.

Τελευταία νέα

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 Λόγω των επικείμενων ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-24 Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

 • Τηλ. & Fax: 2510462293