Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων από τους φοιτητές για τη διερεύνηση, κατανόηση και ερμηνεία ερευνητικών θεμάτων στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και τους προετοιμάζει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και θα αναλυθούν ερευνητικές μέθοδοι, τόσο ποιοτικές (content analysis, interviewing, observation κ.λπ.), όσο και ποσοτικές (questionnaire design κ.λπ.). Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και στη χρήση του SPSS και τεχνικών Πολυμεταβλητής Ανάλυσης.

Στρατηγική Διοίκηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Strategic Management and Corporate Social Responsibility)

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: (α) Στρατηγική Διοίκηση και (β) Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Σκοπός της ενότητας της Στρατηγικής Διοίκησης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στρατηγικής ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να είναι σε θέση να προχωρούν αυτοδύναμα στην εκπόνηση στρατηγικών αναλύσεων που θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της αγοράς των εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς και με τα σημαντικότερα σχετικά εργαλεία που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις σήμερα.

Στρατηγική Διοίκηση: Η συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος αναλύει μια πληθώρα θεωριών και προσεγγίσεων στη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και εισάγει τους φοιτητές στα κύρια εργαλεία στρατηγικής αξιολόγησης, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων. Σε γενικές γραμμές, εξετάζεται πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να τοποθετηθεί καλύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, αποκτώντας διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Αρχικά, επιχειρείται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας της ΕΚΕ, εξετάζοντας την εξέλιξη της Εταιρικής Υπευθυνότητας, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Βιωσιμότητας, της Stakeholder Theory, των δεικτών ESG-Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση. Δίνεται έμφαση στα επιχειρηματικά οφέλη που συνοδεύουν τη στρατηγική εφαρμογή της ΕΚΕ και αξιοποιούνται πετυχημένες μελέτες περίπτωσης ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρεται στα σύγχρονα, επιχειρηματικά εργαλεία Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Μέσω ασκήσεων και διαλόγου, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία σχεδιασμού και δημιουργίας Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας των Global Reporting Initiative (GRI) Standards καθώς και η πρακτική εφαρμογή διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholder engagement).

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές και τεχνικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ).

Το μάθημα προσφέρει ολοκληρωμένη μικρογραφία του σώματος γνώσης στο πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καλύπτοντας με συνοπτικό τρόπο τις σύγχρονες εξελίξεις, λειτουργίες, πολιτικές και εργαλεία της ΔΑΔ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων στον «πραγματικό κόσμο» καθώς και στην έννοια της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες δεν αναμένεται να γίνουν επαγγελματίες ειδικοί ανθρώπινου δυναμικού ωστόσο θα μάθουν πολλά σε σχέση με αυτούς τους ρόλους.

Διοίκηση Αλλαγής (Change Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα αναλυτικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης και δραστικής οργανωσιακής αλλαγής.

Το μάθημα αναλύει τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να ανασχεδιάσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της. Εισάγει του φοιτητές στους διαφορετικούς τύπους αλλαγής στον επιχειρηματικό κόσμο, συζητώντας τις σημαντικότερες προσεγγίσεις και στρατηγικές στη διοίκηση αλλαγών όπως επίσης και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή και καθιέρωση τους στους οργανισμούς. Επιπλέον δίνεται έμφαση στα προβλήματα και διλήμματα που αντιμετωπίζει κάποιο στέλεχος που διαχειρίζεται την αλλαγή μέσα στην επιχείρηση.

Διοίκηση Έργων (Project Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους φοιτητές γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσιμων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προοπτικών, στα πλαίσια της μετεξέλιξης της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε ένα διακριτό επάγγελμα.

Η ύλη του μαθήματος εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του έργου και της διοίκησης των έργων, ενώ αναπτύσσονται οι πέντε βασικές ομάδες διαδικασιών, σύμφωνα με τον πλέον διαδεδομένο οδηγό PMBOK (Project Management Body Of Knowledge, 5th Edition). Οι ομάδες διαδικασιών που αναπτύσσονται αφορούν την Έναρξη (Initiating), τον Σχεδιασμό (Planning), την Εκτέλεση (Executing), την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο (Monitoring and Controlling) και τέλος το Κλείσιμο (Closing) του έργου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής περιγραφή των Εισερχόμενων (Inputs), των Εργαλείων και των Τεχνικών (Tools and Techniques) και των Παραδοτέων (Outputs) κάθε διαδικασίας.

Τελευταία νέα

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 Λόγω των επικείμενων ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-24 Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293