Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων από τους φοιτητές για τη διερεύνηση, κατανόηση και ερμηνεία ερευνητικών θεμάτων στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και τους προετοιμάζει για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο οργάνωσης της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης και θα αναλυθούν ερευνητικές μέθοδοι, τόσο ποιοτικές (content analysis, interviewing, observation κ.λπ.), όσο και ποσοτικές (questionnaire design κ.λπ.). Το μάθημα επίσης επικεντρώνεται στην ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών δεδομένων και στη χρήση του SPSS και τεχνικών Πολύμεταβλητής Ανάλυσης.

Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το μάθημα εστιάζει στη θεωρία και, κυρίως, στην πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας της στρατηγικής διοίκησης των οργανισμών. Αναπτύσσει μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού τους περιβάλλοντος. Διερευνά στρατηγικά προβλήματα και προσεγγίσεις και εξετάζει πώς ένας οργανισμός μπορεί να αναπτύξει τους κατάλληλους στρατηγικούς πόρους για να τοποθετηθεί καλύτερα στο εξωτερικό περιβάλλον (αγορά ή κλάδο) όπου δραστηριοποιείται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, αποκτώντας μακροχρόνιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις έννοιες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές στον τομέα της Διαχείρισης Λειτουργιών.

Το μάθημα παρέχει βασικές θεωρητικές αρχές αλλά και κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ώστε να είναι αποτελεσματική στους στόχους και τις επιδιώξεις της. Αναλύονται μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα για θέματα που καθορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης λειτουργιών όπως συστήματα προβλέψεων, έλεγχος αποθεμάτων, διαχείριση δυναμικότητας, θέματα χρονοπρογραμματισμού και επιλογή τοποθεσίας.

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων - Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management - Organizational Behavior)

Πιστωτικές Μονάδες: 7.5

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική κατανόηση των σημαντικότερων λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ).

Το μάθημα καλύπτει τις σύγχρονες εξελίξεις, τάσεις και πρακτικές της ΔΑΠ, δίνοντας στους φοιτητές την ικανότητα να αξιολογήσουν την επιρροή ενός συνόλου στρατηγικών της ΔΑΠ στην επιτυχία των οργανωσιακών στόχων της επιχείρησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια συνολική κατανόηση των σπουδαιότερων μοντέλων διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα και θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα τους και να τα εφαρμόσουν στη πράξη. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην έννοια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΣΔΑΠ) που συνδέει τη ΔΑΠ με τις στρατηγικές επιλογές του οργανισμού και αναλύει το ζήτημα της εσωτερικής και εξωτερικής ευθυγράμμισης της ΔΑΠ με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Προκήρυξη έτους 2021-22

Τελευταία νέα

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-21 Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293