Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ερευνητικού Χαρακτήρα

Προκειμένου οι φοιτητές να αποφοιτήσουν και να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό", πρέπει να ολοκληρώσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ερευνητικού χαρακτήρα), η οποία αντιστοιχεί σε 60 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει μέγεθος 45.000 - 60.000 λέξεων, να αφορά σε ένα θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣΕΧ και να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρωτότυπης έρευνας με σημαντική συνεισφορά στην γνώση (contribution to knowledge) του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα της δικής τους επιλογής και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και την ανάλυση. Η ανάπτυξη της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν σε γραπτή μορφή και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους αποτελεί επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Κύριος στόχος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως και όλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ), είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Μετά την έναρξη του ΜΠΣ, το μήνα Νοέμβρη, οι καθηγητές ανακοινώνουν την πρότασή τους η οποία περιέχει μέχρι πέντε (5) γενικούς τίτλους πτυχιακών. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να έχουν σχέση με την επιστήμη της Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με στόχο την παραγωγή έρευνας που θα οδηγεί σε νέα γνώση (βασική ή εφαρμοσμένη). Οι φοιτητές υποχρεούνται, μέχρι τα τέλη Μαΐου το αργότερο, μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές που προτείνουν τα θέματα, να προετοιμάσουν και να καταθέσουν τη συγκεκριμένη ερευνητική τους πρόταση η οποία θα εμπεριέχει: (α) Εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση (των τελευταίων 20-25 ετών) του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου που θα ερευνηθεί και από την οποία να προκύπτει η κατεύθυνση που θα στραφεί η έρευνα έτσι ώστε να καλύψει τυχών ερευνητικά κενά που δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί από άλλους, (β) Περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί (μέθοδο έρευνας, δείγμα, μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης και software που θα χρησιμοποιηθεί), (γ) Τη νέα γνώση (συνεισφορά στη γνώση) που θα παραχθεί με το πέρας της έρευνας, και (δ) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ΜΔΕ.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων κατά το δεύτερο έτος (τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών) και µε την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένου προτύπου ακολουθώντας τις τυποποιημένες οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου και της συνολικής της εμφάνισης (π.χ. αρίθμηση, διάστιχο, δομή εξωφύλλου, μορφή περιεχομένων κ.λπ.).

Τελευταία νέα

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2023 Λόγω των επικείμενων ...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-24 Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2023 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (παράταση αιτήσεων) Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...
Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-22 Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2021 Το Τμήμα Διοικητικής E...

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Γραμματείας: Αναστασία Μπουζιά

  • Τηλ. & Fax: 2510462293